Dokumenty

Przeprowadzenie każdej czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikiem tutejszej kancelarii notarialnej, co pozwoli ustalić rodzaj czynności, jaka ma być wykonana oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności. Wszystkie dokumenty konieczne do sporządzenia danej czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania (co najmniej na jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem dokonania czynności). Nie dotyczy to oczywiście mniej skomplikowanych czynności – takich, jak testament lub pełnomocnictwo. Można również przesyłać skany dokumentów na adres e-mail tutejszej kancelarii: kancelaria@notariuszwrzeszowie.pl. Wcześniejsze dostarczenie dokumentów umożliwi notariuszowi sprawdzenie ich prawidłowości oraz dokonanie oceny czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności.

Przy dokonaniu dowolnej czynności notarialnej należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu). Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego. Jeśli do aktu przystępuje pełnomocnik - winien mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa. Jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu.

Poniżej przedstawiam listę podstawowych dokumentów. Proszę ją jednak traktować jako wstępną listę, ponieważ w zależności od stanu faktycznego notariusz może wymagać jeszcze innych dokumentów. W razie wątpliwości - prosimy o kontakt z tutejszą kancelarią.

Zbycie działki - sprzedaż, darowizna, zamiana (zabudowanej, niezabudowanej, rolnej, budowlanej):

1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,

2. podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu np. o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

3. wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli:

1) powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej,
2) działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej,

4. zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,

5. zaświadczenie stwierdzające czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji,

6. zaświadczenie zawierające informację czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów,

7. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,

8. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,

9. oświadczenie banku o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie banku zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki - przypadku, gdy przedmiotowa nieruchomość obciążona jest hipoteką),

10. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

1) nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
2) nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość - sprzedaż, darowizna, zamiana (mieszkalnego, niemieszkalnego):

1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,

2. podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu np. o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

3. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (w przypadku lokalu mieszkalnego),

4. zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

5. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,

6. oświadczenie banku o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie banku zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki - przypadku, gdy przedmiotowa nieruchomość obciążona jest hipoteką),

7. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

1) nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
2) nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - sprzedaż, darowizna, zamiana:

1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej, jeżeli została założona,

2. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

3. podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu np. o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział lokalu),

4. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

5. zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

6. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli będzie zakładana księga wieczysta dla lokalu,

7. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,

8. oświadczenie banku o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie banku zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki - przypadku, gdy przedmiotowe prawo obciążone jest hipoteką),

9. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

1) nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
2) nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.

Umowa rozdzielności majątkowej:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa

Akt poświadczenia dziedziczenia:

1. akt zgonu spadkodawcy,

2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,

3. akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, kobiety niezamężne) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne),

4. dokument z nr PESEL zmarłego – np. „przecięty” dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego,

5. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla każdej wchodzącej w skład spadku nieruchomości, lokalu, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

6. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeżeli były składane),

7. umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta).

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji:

1. umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, dzierżawy, pożyczki, dotacje z Funduszu Pracy).

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu:

1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,

2. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

3. podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu np. o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział lokalu),

4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

1) nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
2) nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.

5. rzuty lokali,

6. zaświadczenie o samodzielności lokali,

7. inwentaryzacja budynku.

Ustanowienie hipoteki lub służebności:

1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,

2. podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu np. o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

3. wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli:

1) powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej,
2) działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej,

4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

1) nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
2) nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.